Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International, εγκρίθηκαν και αναγνωρίζονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διατίθενται επίσης σε όλη τη Βρετανική και Ιρλανδική επικράτεια σύμφωνα με τις οδηγίες του 1981, υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Health and Safety Executive).

Λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη τις σχετικές διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, παρέχουμε ειδική και πιστοποιημένη εκπαίδευση για την παροχή πρώτων βοηθειών σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ασφάλεια στην εργασία – Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου:

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια, εκπαιδεύσεις καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, Ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Ασφάλεια στην Εργασία – Κύπρος

Τα θέματα πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009. Οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών τίθενται σε πλήρη εφαρμογή στις 15 Μαΐου 2010.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι πρώτοι βοηθοί εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Παροχέα πρώτων βοηθειών.

Η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία περιλαμβάνει 2 Προγράμματα Κατάρτισης. Το 18ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» και το 6ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά».

Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί, καθορίζει σε ποιο από τα παραπάνω προγράμματα θα εκπαιδευτεί ο κάθε πρώτος βοηθός του.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έχοντας μελετήσει και διαπιστώσει τη σοβαρή έλλειψη γνώσεων στην παροχή πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας και απευθυνόμενοι ειδικά στο κοινό των εργαζομένων, παρέχουμε ολοκληρωμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών στην εργασία, σε όλους τους απασχολούμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Παρέχοντας τα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» και «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά», μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση προσαρμοσμένη ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιδότηση Εκπαίδευσης – Ελλάδα

Oι εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στους Χώρους Εργασίας, διεξάγεται και με τη χρήση της επιδότησης προς επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, Λ.Α.Ε.Κ. 0.45% του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιχορήγηση Εκπαίδευσης – Κύπρος

Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αν.Α.Δ) της Κύπρου.

Ανανέωση Πιστοποίηση

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Τα δύο προγράμματα αναλυτικά:

Σχολιάστε